Τομείς Εξειδίκευσης

- Χειρισμός Υποθέσεων στα Τακτικά και τα Διαιτητικά Δικαστήρια

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας έχουν ήδη χειριστεί αποτελεσματικά πληθώρα υποθέσεων, διαφόρων κατηγοριών και εύρους από απλές αντιδικίες έως πολυσύνθετες αντιδικίες με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο. Αναλαμβάνουμε και χειριζόμαστε υποθέσεις που δικάζονται στο Ειρηνοδικείο έως και υποθέσεις που βρίσκονται στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στις Διαιτησίες, είτε πρόκειται για διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε για διαδικασίες άλλων θεσμών, όπως του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) κ.λ.π.

Παράλληλα, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης και σε εξειδικευμένα θέματα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.

- Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας συμβουλεύουν και υποστηρίζουν συστηματικά εταιρείες και άλλους φορείς για δημόσιους διαγωνισμούς ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και έχουν σημαντική εμπειρία στο δικαστικό προσυμβατικό στάδιο και στη διαπραγμάτευση και εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων. Χειριζόμαστε επίσης τις αντίστοιχες υποθέσεις που καταλήγουν σε αντιδικίες.

- Αστικό Δίκαιο

Χειριζόμαστε με ευχέρεια υποθέσεις αστικού δικαίου, ιδίως θέματα συμβάσεων, θέματα αγοραπωλησιών ακινήτων, ελέγχους τίτλων, υποθέσεις «Real Estate», θέματα μισθώσεων, απαλλοτριώσεων, εμπραγμάτων ασφαλειών, θέματα οικογενειακών διαφορών και κληρονομιών. Οι δικηγόροι της εταιρείας μας έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την εποπτεία της αγοράς εντός Ε.Ε., τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και μέσω υπεράκτιων (off shore) εταιριών ακινήτων και την διαπραγμάτευση και παρακολούθηση της χρηματοδότησής τους. Επίσης, έχουν ασχοληθεί με υποθέσεις κατασκευής και εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων.

- Εμπορικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία στη διαπραγμάτευση συμβάσεων διανομής και εμπορικής αντιπροσωπίας, συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) και λοιπών συμβάσεων σύγχρονων εμπορικών συναλλαγών. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού, αλλά και Νομικούς Ελέγχους (Due diligence).

- Εργατικό Δίκαιο

Σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς μας είναι ο χειρισμός υποθέσεων εργατικού δικαίου. Με σημαντική εμπειρία από τη δικαστηριακή πρακτική, η εταιρεία μας είναι σε θέση να χειριστεί εργατικές υποθέσεις που άγονται στα δικαστήρια, όπως επίσης να συμβουλεύσει τους πελάτες μας επί των θεμάτων της εργατικής νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, τις διαδικασίες επίλυσης εργατικών διαφορών και γενικά να υποδείξει λύσεις και πρακτικές για την αντιμετώπιση των ποικίλων θεμάτων που προκύπτουν από τη σχέση εργοδότη – εργαζόμενου. Παράλληλα, έχουμε εμπειρία σε θέματα συνδικαλισμού και συλλογικών σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων. Έχουμε συμμετάσχει σε πληθώρα συλλογικών διαδικασιών και διαπραγματεύσεων, μεσολαβήσεων και διαιτησιών στον ΟΜΕΔ.

- Δίκαιο Τηλεπικοινωνιων

Η εταιρεία μας εκπροσωπεί εταιρείες τηλεπικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας σε κανονιστικά ζητήματα ενδιαφέροντος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτων των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

- Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλους τους βασικούς τομείς του Δικαίου του Ανταγωνισμού (Ελεύθερου και Αθέμιτου).

Οι συνεργάτες του Γραφείου μας διαθέτουν πολυετή πείρα και εξειδίκευση στον χειρισμό περίπλοκων υποθέσεων για λογαριασμό μεγάλων Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Η εμπειρία τους καλύπτει υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, απαγορευμένων συμπράξεων (καρτέλ) και ελέγχου συγκεντρώσεων ενώπιον των Ελληνικών Αρχών Ανταγωνισμού (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πλειάδας Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Επιπλέον παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων συμμόρφωσης με τους κανόνες του Ανταγωνισμού (competition compliance programs), την διαμόρφωση εμπορικών πρακτικών σε συμμόρφωση προς τις σχετικές δεσμεύσεις και την διενέργεια προληπτικών ελέγχων (compliance audits) στις επιχειρήσεις.

- Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Δίκαιο Τεχνολογίας

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας έχουν επιμεληθεί υποθέσεις κατοχύρωσης σημάτων, υποδειγμάτων και σχεδίων και εξειδικεύονται στο δίκαιο του διαδικτύου και τις εκφάνσεις του, όπως “domain names”, συμβάσεις κατασκευής και συντήρησης λογισμικού, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικών πληροφοριών, ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχουμε χειριστεί θέματα κατασκευής και διαχείρισης διαδικτυακής πλατφόρμας με υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορούμε να συμβουλεύσουμε για κάθε θέμα που σχετίζεται με συμβάσεις κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας.

- Διοικητικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χειριζόμαστε πληθώρα διοικητικών διαφορών ουσίας και ακυρωτικές διαφορές, όπως ενδεικτικά φορολογικές διαφορές, διαφορές με οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων, εκλογικές υποθέσεις. Παράλληλα διαθέτουμε σημαντική εξειδίκευση σε θέματα Δικαίου Περιβάλλοντος, Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου.

- Ποινικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας έχουν εκτεταμένη εμπειρία στο Ποινικό δίκαιο. Έχουμε χειριστεί ποικίλες υποθέσεις ποινικών αδικημάτων σε όλα τα στάδια της ανακριτικής διαδικασίας και της διαδικασίας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Έχουμε εξειδικευθεί σε χειρισμό υποθέσεων που αφορούν σε λειτουργία επιχειρήσεων, σε φορολογικά αδικήματα και άλλα οικονομικής φύσεως αδικήματα.

- Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Συμπράξεις και Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύσταση εταιρειών όλων των μορφών, τη μετατροπή-μετασχηματισμό υφιστάμενων εταιρειών σε άλλα εταιρικά σχήματα και μορφώματα, συμβουλεύοντας τον ενδιαφερόμενο για την πλέον συμφέρουσα εταιρική αναμόρφωση και επιχειρηματική αναδιοργάνωση.

- Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο

Η εταιρεία μας ασχολείται με το τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, συγκεκριμένα μεταξύ άλλων εξειδικεύεται στη διαπραγμάτευση και τη σύνταξη νομικών εγγράφων σχετικών με θέματα χρηματιστηριακού και τραπεζικού δικαίου, συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εισηγμένες εταιρείες σχετικά τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, διεξάγει νομικούς ελέγχους και συνδράμει στην σύνταξη ενημερωτικών δελτίων για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αναλαμβάνει επίσης την σύνταξη δικογράφων και την παράσταση σε Διοικητικά Δικαστήρια σε ακυρωτικές διαδικασίες κατά προστίμων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και την σύνταξη σημειωμάτων για εξειδικευμένα χρηματιστηριακά και επενδυτικά θέματα.

- Εταιρικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας ειδικεύονται στη σύσταση εταιρειών και της παρακολούθησης της Εταιρικής Γραμματείας, στην ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών τους ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα και στη σύσταση Offshore, αλλά και στη σύνταξη και διαπραγμάτευση συμφωνιών μετόχων (shareholders agreements). Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και σύνταξη όλων των καταστατικών και μη εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.